Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Harmonogram inwestycji

Harmonogram inwestycji

Inwestycję rozpoczyna się od przygotowania propozycji trasy linii. Następnie z jej przebiegiem zapoznają się przedstawiciele społeczności lokalnych. Tak ważne przedsięwzięcia muszą znaleźć się w dokumentach planistycznych gmin. Rozpoczynają się procedury zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Procesowi temu towarzyszą konsultacje z mieszkańcami. W ich toku rozpatrywane są uwagi zgłaszane do projektu. Konsultacje pozwalają na ustalenie możliwego do realizacji przebiegu trasy linii, który będzie najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Przyjęcie studium i planu miejscowego kończy fazę procedur planistycznych. Zgodność podjętych uchwał z prawem sprawdza jeszcze wojewoda.


Ważnym elementem niezbędnym do rozpoczęcia budowy jest uzyskanie tak zwanej decyzji środowiskowej. Wydanie takiego dokumentu dla linii 400 kV jest poprzedzone szczegółową i długotrwałą procedurą oceny jej oddziaływania na środowisko. Już więc sam projekt linii podlega szczegółowej weryfikacji, której dokonuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.


Ponieważ linia przechodzić będzie przez nieruchomości prywatnych właścicieli, wykonawca prowadzi z nimi rozmowy, których celem jest uzyskanie zgody na budowę linii. Szczegóły tego procesu opisano tutaj.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.