Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Inwestycja w pytaniach i odpowiedziach

Inwestycja w pytaniach i odpowiedziach

Jak blisko od linii 400 kV można budować domy?

O tym, jaka odległość musi dzielić dom od linii, decyduje poziom pola elektromagnetycznego i hałasu, który jest nieco inny dla każdej linii. Zależy bowiem od wysokości słupów, czy zawieszenia przewodów nad ziemią. Dla linii Jasiniec – Pątnów minimalna odległość dzieląca dom od osi linii to 35 metrów. Oznacza to, że przy zachowaniu takiej odległości wartości pola elektromagnetycznego spadają do poziomów, które umożliwiają lokalizowanie budynków na pobyt stały, a dźwięk, jaki czasami towarzyszy pracy linii, nie jest uciążliwy.

Czy dłuższe przebywanie pod linią jest bezpieczne?

Tak. W miejscach dostępnych dla ludzi dopuszczalne natężenie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz – czyli takiego, z jakim mamy do czynienia w przypadku linii przesyłowych – wynosi 10 kV/m. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jest to 1 kV/m. Z kolei natężenie pola magnetycznego nie może przekroczyć 60 A/m. Poziomy pól dla projektowanej linii będą poniżej tych poziomów.

Czy linia zakłóca odbiór sygnału radiowo-telewizyjnego w moim domu?

W pasie technologicznym linii przesyłowej może występować podwyższony poziom zakłóceń radiowych, co może czasami powodować pogorszenie odbioru radiowego i telewizyjnego. Linia napowietrzna musi jednak spełniać wymagania restrykcyjnej normy dotyczącej dopuszczalnego poziomu emisji zakłóceń radioelektrycznych, co jest sprawdzane po oddaniu linii do użytkowania. Zgodnie z przepisami, poziom natężenia pola zakłóceń mierzony w odległości 20 m od rzutu poziomego najbliższego przewodu linii nie powinien przekraczać 57,5 dB. Liczne wyniki pomiarów poziomu hałasu zakłóceń radioelektrycznych dla nowo budowanych linii 400 kV są jeszcze niższe od tej wartości. A zatem można powiedzieć, że poza pasem technologicznym – między innymi w budynkach mieszkalnych – zakłócenia nie występują.

W jakiej odległości od siebie będą słupy i jaka będzie ich wysokość?

Standardowo rozpiętości przęseł pomiędzy słupami będą wynosić około 350-450 metrów. Wszystko zależy od ukształtowania terenu. Może się zdarzyć, że odległości między słupami będą na określonych odcinkach większe lub mniejsze. Wysokość będzie różna, od 55 do 75 metrów. Wyjątkiem są konstrukcje wykorzystywane w lesie. Żeby do minimum ograniczyć wycinkę lasu będą to specjalne słupy, które wyniosą linię nad korony drzew.

Czy wypasanie zwierząt pod linią jest bezpieczne?

W Europie jest ponad sto tysięcy kilometrów takich linii. Wiele z nich pracuje od kilkudziesięciu lat. W większości znajdują się na terenach rolniczych, a widok stada krów pasącego się bezpośrednio pod linią jest powszechny. Przez wszystkie te lata nie stwierdzono żadnego wpływu linii na zwierzęta i ich zachowanie. Oznacza to, że wypasanie zwierząt pod linią jest bezpieczne.

Czy po ustanowieniu służebności przesyłu i wybudowaniu linii inwestor staje się właścicielem gruntu w pasie technologicznym?

Nie. Dzięki służebności przesyłu Inwestor – PSE S.A. – uzyska jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z jej budową i eksploatacją. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego, ale nie ma to nic wspólnego z przeniesieniem własności. Potwierdzić to może każdy notariusz.

Jakie ograniczenia zostaną nałożone na właścicieli działek pod linią?

Ograniczenia dotyczą wyłącznie pasa technologicznego, a więc 70 metrów (2 x 35 m od osi linii). W jego obrębie zabronione jest wznoszenie budynków mieszkalnych i sadzenie wysokich drzew. Jednak poza granicą pasa nie ma żadnych ograniczeń w użytkowaniu działek.

Czy rodzaj działek zmienia się po wybudowaniu linii?

Nie, jeśli teren pod linią ma np. przeznaczenie rolne (a tak jest w większości przypadków), to nawet po wybudowaniu linii nie ulega to zmianie.

Komu i za co przysługuje wynagrodzenie?

Do wynagrodzenia uprawnieni są wszyscy właściciele, przez których działki będzie przechodzić pas technologiczny. Wysokość kwoty zależna będzie od obszaru działki objętego tym pasem, rodzaju działki, klasy gruntu. Dodatkowe odszkodowania otrzymają wszyscy właściciele działek, na których zostaną zlokalizowane słupy. Wynagrodzenie wypłacane będzie w dwóch ratach: pierwsza trafi do właściciela po zawarciu umowy, druga – po podpisaniu aktu notarialnego.

Czy wynagrodzenia obejmą straty związane z budową linii?

Nie. Rekompensaty za ewentualne straty powstałe podczas budowy i eksploatacji linii będą regulowane osobno. Będą one szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzanego w obecności właściciela gruntu.

Pojawiają się głosy, że linie mają szkodliwy wpływy na zdrowie ludzi. Czy to prawda?

Nie. Nie potwierdza tego żadna licząca się instytucja naukowa. Trzeba również podkreślić, że linie te istnieją tuż przy zabudowie od kilkudziesięciu lat i nic złego nikomu się nie dzieje. W samej Polsce funkcjonuje ponad 13 000 kilometrów linii najwyższych napięć. Warto dodać, że linia 400 kV budowana jest z poszanowaniem rygorystycznych norm środowiskowych. Jej działanie nie ma żadnego bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi.

Czy to prawda, że linie energetyczne ściągają pioruny?

Nie. Miejsce uderzenia pioruna jest losowe. Nowoczesne linie najwyższych napięć wyposażone są w przewody odgromowe, co chroni je przed skutkami wyładowań́ atmosferycznych. Obecność́ przewodów odgromowych umieszczonych nad przewodami fazowymi powoduje, że przed wyładowaniami atmosferycznymi chroniony jest również̇ obszar o szerokości kilkudziesięciu metrów wzdłuż̇ całej linii napowietrznej.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.